Privacybeleid

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is zeer belangrijk voor Covarmed Farma BV. Wij willen u daarom ook transparant en duidelijk informeren over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Via www.covarmed.be verwerken wij persoonsgegevens die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens;
 • wij eerst uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van de leveranciers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen of te exporteren.

Rechtmatigheid van verwerking

Covarmed kan persoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende wettelijk vastgelegde punten:

 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk om vanuit Covarmed te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Covarmed of van een derde;
 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. U kunt uw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

De verwerking van persoonsgegevens door Covarmed heeft een aantal doelen:

 • de uitvoering van de opdracht om uw producten, te (laten) maken, (laten) bezorgen en (laten) betalen;
 • de optimalisatie van onze klantenservice;
 • het aanbieden van uw persoonlijke omgeving op www.covarmed.be; en
 • marketingdoeleinden, zoals u op de hoogte houden van onze promoties.

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we verder statistische gegevens. Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen.


Bewaartermijnen

De eerder beschreven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij uw gegevens, overeenkomstig met de richtlijn van de overheid, voor statistische doeleinden. De gegevens worden na deze termijn verwijderd, tenzij de fiscale bewaarplicht ons oplegt sommige van die gegevens langer te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). De wettelijke bewaartermijnen kunnen variëren per land of regio.

Wanneer u over een persoonlijke account beschikt op www.covarmed.be, maar u twee jaar niet heeft ingelogd of in die twee jaar tijd geen bestelling bij Covarmed heeft gedaan, dan ontvangt u van ons een e-mail met daarin de vraag of u uw account wilt behouden of opheffen. U kunt natuurlijk altijd uw persoonlijke account eerder opheffen, indien u dat wenst.


Gegevens inzien, verwijderen en account opheffen

In uw persoonlijke omgeving kan u uw gegevens inzien en wijzigen. Ook kan u ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun u bij ons een gegevensexport opvragen met daarin de persoonsgegevens die wij met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Om misbruik te voorkomen zullen wij u dan altijd vragen om uzelf te identificeren.


Nieuwsbrief en andere reclame

Naast de informatie op deze website, kan het zijn dat Covarmed  u ook rechtstreeks benadert via andere kanalen waaronder social media en onze nieuwsbrief. Bij het plaatsen van een bestelling en/of het aanmaken van een persoonlijke account kan u uzelf ook expliciet toevoegen aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees. Ook kan u uzelf alleen voor deze lijst inschrijven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf vervolgens telkens kunt afmelden. Hierna zal u onze nieuwsbrief niet meer van ons ontvangen.

Uw persoonlijke account

Om eenvoudiger gebruik te maken van www.covarmed.be kan u uzelf registreren. Na deze registratie bewaren wij via de door uw gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Uw gebruikersnaam en de daaraan gekoppelde gegevens zal Covarmed niet aan anderen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, er een gerechtvaardigd belang bestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is.

In geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van de Covarmed website zal Covarmed uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Verstrekking aan derden

Covarmed werkt samen met partners om u een goed functionerende website aan te bieden, u rechtstreeks te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Hieronder vindt u een oplijsting van de verschillende partijen waarmee wij samenwerken, en hun rol:

Operationeel: EMAKERS

Marketing: Google, Facebook

Analyse: Google Analytics, Microsoft


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren u dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.