Algemene voorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft die steeds bij benadering worden opgegeven.

Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vermelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerder met een intrest van 12% per jaar tot de volledige betaling.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van 50 € en een maximum van 1488 €, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van van het product. Het pakket kan dan gefrankeerd teruggestuurd worden.

Wij verkopen geen steriele producten aan niet-professionelen.